Museum vaassen historie

organisatie

De samenstelling van het bestuur van de “Stichting Vaassen Historie”:

De overige bestuursleden zijn: Frans Schumacher, Antonie Nienhaus en Gerrit Kamphuis. Alle bestuursleden zijn al jaren actief bij diverse verenigingen en stichtingen en hebben een lange bestuurservaring.

De Stichting Vaassen Historie heeft een aantal werkgroepen ingesteld:

Werkgroep onderzoek (kenniskring):

 • Verzamelen van historische informatie;
 • Uitwerken van thema’s;
 • Schrijven van artikelen over historische onderwerpen;
 • Initiëren en voorbereiden van exposities;
 • Samenstellen van exposities in samenwerking met de werkgroepen Collectie en Inrichting.

Leden: Gerrit Kamphuis, Gerard Scherbeijn, Frans Schumacher en Willy Smit-Buit

Werkgroep collectiebeheer:

 • Inventariseren, rubriceren en registreren van de collecties en nieuw binnen gekomen materiaal;
 • Maken van een voorselectie voor de collectie-commissie;
 • Aandragen van de benodigde attributen voor de inrichting van vaste en thema-exposities;
 • Verkrijgen van de voor een expositie benodigde attributen bij derden, zoals verzamelaars, musea enz.;
 • Verzorgen van de administratie, uitgifte en inname van collectie in bruikleen.

Leden: Antonie Nienhaus, Wim Bijsterbosch, Steven Scholten en Willy Ganzevles. 

Collectie-commissie: 

 • Beoordelen van de inkomende voorwerpen of deze collectiewaardig zijn en passen binnen het collectiebeleid van het museum;
 • Beoordelen van de bestaande collectie op bovengenoemde waarden;
 • Aangeven of de beoordeelde voorwerpen opgenomen moeten worden of blijven in de collectie, overgedragen kunnen worden aan een ander museum, in geval van bruikleen terug moeten naar de bruikleengever of moeten worden afgevoerd.

Leden: Frans Schumacher, Jan Marskamp en Jan Nienhaus.

Werkgroep inrichting:

 • Inrichten van het museum met een basisexpositie en deels met wisselende thema’s en gastexposities;
 • Aanpassen en onderhouden van de expositieruimte en de inrichting.

Leden: Joop Blokvoort, Steven Scholten, Gerrit Labberton, Antonie Nienhaus, Anneke van Huffelen, Mieke Blokvoort, Wim Bijsterbosch en Willy Ganzevles.

Werkgroep publiciteit (PR):

 • Zorgen voor media-aandacht voor het museum;
 • Verzorgen van persberichten en overige publiciteit rondom thema-exposities;
 • Samenstellen en verspreiden van folders, brochures, nieuwsbrieven;
 • Beheren, actueel houden vullen van de website – Verzorgen content voor de social media.

Leden: Marion Voetelink, Frans Schumacher,  Arriën Scholten, Jan Nienhaus, Wim Bijsterbosch en Steven Scholten.

Werkgroep educatie:

 • Opstellen van lesbrieven;
 • Participeren in het lesprogramma van de gemeentelijke leerlijn;
 • Verzorgen van presentaties en lezingen;
 • Organiseren van huiskamercultuuravonden; 
 • Geven van rondleidingen en verzorgen van excursies.

Leden: Frans Schumacher, Hans Achterbergh, Robert Dijkman, Willy Ganzevles en Steven Scholten.

Werkgroep digitalisering:

 • Digitaliseren van documenten, foto- video- en filmmateriaal;
 • Archiveren en beheren van digitaal materiaal op de NAS van het museum;
 • Geschikt maken van digitaal materiaal voor publicatie of vertoning;
 • Bevorderen en verzorgen van het interactieve deel van de exposities.

Leden: Steven Scholten, Arriën Scholten en Frans Schumacher.

Werkgroep financiën:

 • Aanvragen van subsidies en bijdragen;
 • Werven van vrienden van Vaassen Historie;
 • Werven van sponsors.

Leden: Klaas Limburg en Jan Nienhaus.

Werkgroep huishouding:

 • schoonmaak en inkoop

Leden: Henny Bijsterbosch, Lous Scholten, Jan Duinstee, Gerda Blokvoort, Annie Bonekamp, Emmie Scherbeijn.

Diverse werkzaamheden: ook zijn een aantal vrijwilligers bereid hand en span diensten te verrichten, zoals transportwerkzaamheden, kleine verbouwingen, aanpassingen en aanvullingen in het museum.

Ontstaan Stichting Vaassen Historie

De drie stichtingen "Broken Wings '40-'45", "Oud-Vaassen" en "Vaassen Reünie" zijn in 2006 gestart met besprekingen om samen een historisch museum in Vaassen op te richten zodat de verzamelde memorabilia aan het publiek getoond kunnen worden. Op 18 september 2008 is de Stichting Vaassen Historie notarieel opgericht. Directe aanleiding voor oprichting van de Stichting Vaassen Historie was het verkrijgen van een ruimte in Vaassen om de verzamelde voorwerpen te kunnen tentoonstellen. Het materiaal lag opgeslagen op diverse locaties in Vaassen. De conditie waaronder deze materialen werden bewaard was niet ideaal. Gevreesd werd dat behoud ervan voor de toekomst niet kon worden gewaarborgd. Visualisatie van de Vaassense historie zou daarmee ernstig in het gedrang komen. Eind 2008 werd de huidige locatie, aan de Dorpsstraat 73, in het centrum van Vaassen door Smit H.J. beschikbaar gesteld en in 2009 werd de ruimte betrokken. De locatie biedt een expositieruimte van ruim 150 m2, een opslag en een vergaderruimte/mediatheek. De archiefruimte is elders (in de directe omgeving) ondergebracht. Het museum heeft op 17 april 2009 (Bevrijdingsdag van Vaassen) voor het eerst de deuren voor het publiek geopend. De officiële opening was op 25 september 2009.

privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle organisaties zich houden aan de nieuwe Europese privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Deze wet vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens en stelt strengere eisen aan de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt. De Stichting Vaassen Historie heeft de bescherming van uw persoonlijke gegevens hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring leest u hoe we met gevoelige gegevens omgaan en hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken.